چگونه پرسونای خریدار خود را بسازید: چیست، چرا، و چگونه

این راهنمای ایجاد شخصیت خریدار را بخوانید تا گامی در جهت اتخاذ تصمیمات و سرمایه گذاری های تجاری، محصول و بازاریابی بهتر بردارید.منبع

چگونه پرسونای خریدار خود را بسازید: چیست، چرا، و چگونه