کدامیک برای شما بهتر است؟ [+Checklist]

از بازاریابی رسانه های اجتماعی برای اطلاع رسانی به مخاطبان خود از تغییرات آتی و نظرسنجی غیررسمی از آنها در مورد افکارشان در مورد تجدید نظر استفاده کنید. شما می توانید از این طریق با درگیر شدن در گوش دادن اجتماعی و در نظر گرفتن بازخورد مخاطبان خود و گنجاندن آنها در ظاهر جدید خود، تحقیق جمع آوری کنید.

4. در استراتژی خود احساسات یا خواسته های مخاطبان خود را در نظر بگیرید.

بنابراین، راه حل مناسب برای مشتری شما چیست؟ در این پست، دقیقاً به معنای تغییر نام تجاری یا تازه کردن کسب و کارتان به صورت استراتژیک و ایستادگی در آزمون زمان خواهیم بود.